Προδιαγραφές φύλαξης και ασφάλειας καλλιέργειας και επεξεργασίας της φαρμακευτικής κάνναβης - Μέρος Β΄ Άρθρο στο περιοδικό για την ασφάλεια Security Manager τεύχος 98

1 10

Βασίλης Νικολάου

Managing Director

ΝΙΚΟΛΑΟΥ SECURITY GROUP 

www.vnikolaou.gr

Οι «Όροι και προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης», περιγράφονται στην ΚΥΑ 51483 (ΦΕΚ 1692/15/05/2018). Στο Β΄ μέρος του άρθρου, παρουσιάζουμε και σχολιάζουμε άρθρο – άρθρο τα σημεία της ΚΥΑ που αναφέρονται στη φύλαξη και ασφάλεια της καλλιέργειας και επεξεργασίας της φαρμακευτικής κάνναβης.

Από το ΦΕΚ που αναφέρεται στους όρους και τις προϋποθέσεις για την καλλιέργεια και επεξεργασία της φαρμακευτικής κάνναβης, ξεχωρίσαμε τα βασικά σημεία που αφορούν το θέμα της φύλαξης και ασφάλειας και τα παραθέτουμε παρακάτω.

Άρθρο 1: Χορήγηση έγκρισης εγκατάστασης και έγκρισης λειτουργίας

(Γ3) Δικαιολογητικά για την έκδοση έγκρισης λειτουργίας

Στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρει ότι απαιτείται « … Βεβαίωση της οικείας Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας ή του Τμήματος Ασφαλείας ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλούς φύλαξης σχετικά με τις περιοχές καλλιέργειας, τις εγκαταστάσεις της μεταποιητικής μονάδας, τα σημεία αποθήκευσης των πρώτων υλών, των ουσιών και των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3.»

Επειδή λοιπόν είναι απαραίτητη η βεβαίωση πως τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις ασφαλούς φύλαξης, είναι καλό το κάθε μέτρο ασφάλειας να συμφωνείται από νωρίτερα της υλοποίησης του με την οικία Υποδιεύθυνση Ασφαλείας ή Τμήματος Ασφαλείας, ώστε να μην έχουμε απορρίψεις μέτρων και τροποποιήσεις αυτών.

(Δ) Διαδικασία για την έκδοση έγκρισης λειτουργίας

{…. Καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της μονάδας, η Δ/νση Αδειοδότησης της ΓΓΒ διενεργεί επιτόπιους ελέγχους τουλάχιστον σε ετήσια βάση για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων της έγκρισης εγκατάστασης και της λειτουργίας. Σε περίπτωση διαπίστωσης παραβάσεων, τα πορίσματα του ελέγχου γνωστοποιούνται άμεσα στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 και στις και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 6.}

Αυτό σημαίνει ότι η εταιρεία Security με τον σύμβουλο ασφάλειας θα πρέπει να συμμετέχει από την αρχή στην «ομάδα υλοποίησης» ή στο «μελετητικό γραφείο» που τρέχει την επένδυση. Ο σύμβουλος ασφάλειας θα παρακολουθεί όλη την διαδικασία της αδειοδότησης από την οικεία Αστυνομική Αρχή, έτσι ώστε τυχόν δυσλειτουργίες να επιλύονται άμεσα με τελικό στόχο την έγκαιρη έκδοση της άδειας εγκατάστασης και άδειας λειτουργίας. Θα παρευρίσκεται σε όλους τους επιτόπιους ελέγχους τακτικούς και έκτακτους που θα διενεργεί η αστυνομία και θα επιβλέπει την αποκατάσταση τυχόν υποδείξεων.

Άρθρο 2 Τροποποίηση – Μεταβίβαση εγκρίσεων

Στο άρθρο 2 αναφέρει « Οποιαδήποτε επέκταση ή εκσυγχρονισμός του άρθρου 17 παρ. 9 και 10 του ν. 3982/2011, και ειδικότερα οποιαδήποτε τροποποίηση της συνολικής έκτασης, της καλλιεργούμενης έκτασης, του μηχανολογικού εξοπλισμού (προσθήκη, αφαίρεση ή αλλαγή μηχανημάτων), των αποθηκευτικών χώρων, των κτιριακών εγκαταστάσεων και των μέτρων ασφαλείας, απαιτεί νέα έγκριση εγκατάστασης και τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας, με κατάθεση παραβόλου 5.000 € για την έγκριση εγκατάστασης και 5.000 € για την τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας.»

Η μελέτη ασφαλείας μας λοιπόν, θα πρέπει να είναι όσο πιο ολοκληρωμένη γίνεται από την αρχή. Κάθε παράβλεψη μας στα μέτρα ασφαλείας και η μετέπειτα ενίσχυσης τους έχει επιπλέον κόστος για την επιχείρηση (πέρα των υλικών ασφαλείας που θα προσθέσουμε ) με τα παράβολα των 5.000,00 € για την έγκριση εγκατάστασης και 5.000,00 € για την τροποποίηση της έγκρισης λειτουργίας.

https://www.securitymanager.gr/wp-content/uploads/2022/06/3-2-258x145.jpg 258w, https://www.securitymanager.gr/wp-content/uploads/2022/06/3-2-1024x576.jpg 1024w, https://www.securitymanager.gr/wp-content/uploads/2022/06/3-2-768x432.jpg 768w, https://www.securitymanager.gr/wp-content/uploads/2022/06/3-2-800x450.jpg 800w, https://www.securitymanager.gr/wp-content/uploads/2022/06/3-2-1536x864.jpg 1536w" alt="" width="1600" height="900" class="alignright size-full wp-image-31435" style="margin: 5px 0px 20px 20px; padding: 0px; border: 0px rgb(230, 230, 230); font: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; float: right;" loading="lazy" />

Άρθρο 3 Προδιαγραφές φύλαξης και ασφάλειας

Στο άρθρο 3 αναφέρει « Το σύνολο της δραστηριότητας της καλλιέργειας και της μεταποίησης ασκούνται σε περίκλειστη έκταση, εντός της οποίας βρίσκονται και τα σημεία αποθήκευσης. Η καλλιεργούμενη περιοχή είναι κλειστή.»

Με το όρο περίκλειστη εννοεί κλειστή από όλες τις πλευρές, συμπεριλαμβανόμενής και της οροφής.
Επίσης, ο φωτισμός στην εγκατάσταση θα πρέπει να βοηθάει τους φύλακες να εντοπίζουν κάθε παραβίαση και να διατηρούν ένα ασφαλές περιβάλλον κατά τις βραδινές ώρες. Επίσης, ο φωτισμός να χρησιμοποιείται σαν μέρος του όλο συστήματος ασφάλειας που ενισχύει την απόδοση της κάμερας. π.χ. πάνω ο φωτισμός από κάτω η κάμερα. Το αντίθετο τυφλώνει την κάμερα. Αποφεύγουμε λοιπόν την απλή λύση τοποθέτησης ενός ιστού μαζί με ένα φωτιστικό σώμα και πάμε σε μια λύση «security lighting».

Στο ίδιο άρθρο αναφέρει « Σύστημα συναγερμού ασφαλείας, με συνεχή λειτουργία με εξωτερικούς ανιχνευτές κίνησης, οι οποίοι ειδοποιούν σε κάθε προσπάθεια παραβίασης της περίφραξης»

Αυτό σημαίνει όχι beams, αλλά τοποθέτηση εξωτερικών ανιχνευτών κίνησης Long Range με κάλυψη ως και 150 μέτρα. Δεν γίνεται αναφορά για χρήση video analytics, πιθανόν από μη επαρκή πληροφόρηση του νομοθέτη για την τρέχουσα τεχνολογία.

Επίσης παρακάτω αναφέρει για το σύστημα παρακολούθησης μέσω καμερών και τις εφεδρικές μπαταρίες που πρέπει να διαθέτει το σύστημα. Υπάρχουν λοιπόν συστήματα εφεδρικής μπαταρίας, όπως poeback αλλά θα πρέπει να συνδυαστούν και με την ύπαρξη στην εγκατάσταση γεννήτρια ρεύματος. Η ΚΥΑ ως ειδικός νόμος ορίζει πως οι καταγραφές να διατηρούνται για τουλάχιστον 90 μέρες, ενώ η οδηγία 1/2011 (Χρήση συστημάτων βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών) της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ορίζει για τις υπόλοιπες κατηγορίες ως μέγιστο χρονικό περιθώριο τις 15 ημέρες.

Αξίζει να σταθούμε και το εξής σημείο του ίδιου άρθρου : «…η φύλαξη εκτελείται από ένστολους και εκπαιδευμένους ιδιωτικούς φύλακες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2518/1997, σε 24ωρη βάση, οι οποίοι εποπτεύουν ανελλιπώς την περίφραξη, την κενή ζώνη και τα συστήματα ασφαλείας. Τουλάχιστον ένας κινητός σκοπός ανά βάρδια κινείται κατά μήκος της εσωτερικής ελεύθερης κενής ζώνης.»

Προσοχή εδώ να σταθούμε στο γεγονός ότι οι φύλακες κινούνται κατά μήκος της ελεύθερης κενής ζώνης και όχι εντός. Αν κινούνται εντός η ζώνη παύει να είναι κενή – ελεύθερη. Επίσης στην εν λόγο ζώνη υπάρχουν οι ανιχνευτές κίνησης και η κυκλοφορία των φυλάκων σε αυτήν θα έδινε συναγερμούς. Για την στελέχωση της φύλαξης θα απαιτηθούν 3 ή 4, 24ώρες βάρδιες. Τουλάχιστον 20 φύλακες για εργασία πρωί, απόγευμα, βράδι, ρεπό & αναπλήρωση αδειών.

https://www.securitymanager.gr/wp-content/uploads/2022/06/2-6-217x145.jpg 217w, https://www.securitymanager.gr/wp-content/uploads/2022/06/2-6-1024x684.jpg 1024w, https://www.securitymanager.gr/wp-content/uploads/2022/06/2-6-768x513.jpg 768w, https://www.securitymanager.gr/wp-content/uploads/2022/06/2-6-800x534.jpg 800w, https://www.securitymanager.gr/wp-content/uploads/2022/06/2-6-1536x1025.jpg 1536w" alt="" width="2048" height="1367" class="alignright size-full wp-image-31433" style="margin: 5px 0px 20px 20px; padding: 0px; border: 0px rgb(230, 230, 230); font: inherit; vertical-align: baseline; max-width: 100%; height: auto; float: right;" loading="lazy" />

Παρακάτω αναφέρει για την ανάγκη ύπαρξης κεντρικού φυλακίου, χωρίς όμως να γίνεται αναφορά αν το φυλάκιο θα πρέπει να είναι θωρακισμένο

Αξίζει να σταθούμε στο σημείο 3 που αναφέρει ότι για την προστασία της καλλιέργειας, της μεταποιητικής μονάδας και των σημείων αποθήκευσης επιβάλλονται και ισχύουν ότι και για την περίμετρο για περίφραξη, φωτισμό, συναγερμό και κάμερες.
Ενώ, σε ότι αφορά το σημείο που αναφέρει:

«Στους χώρους της ανωτέρω έκτασης εισέρχονται μόνον εξουσιοδοτημένα προς τούτο άτομα, που καταγράφονται ηλεκτρονικά. Οι ηλεκτρονικές καταγραφές εισόδου-εξόδου φυλάσσονται για δέκα έτη, και είναι διαθέσιμα σε κάθε έλεγχο της Ελληνικής Αστυνομίας, τακτικό και έκτακτο.»

Περιγράφει την τοποθέτηση και λειτουργία συστήματος access control (ελεγχόμενη πρόσβαση). Παροχή έγκρισης ή άρνηση εισόδου, όπως και την καταγραφή εισόδου – εξόδου ατόμων και οχημάτων σε διάφορα τμήματα εγκατάστασης. Συνδυασμός επαγωγής κάρτας και pin code μας δίνει μεγαλύτερη ασφάλεια. Προσοχή μέχρι στιγμής δεν επιτρέπονται οι βιομετρικοί αναγνώστες. Η απαίτηση οι ηλεκτρονικές καταγραφές εισόδου – εξόδου να φυλάσσονται για δέκα έτη είναι πλεονασματική και απλώς αυξάνει το κόστος ασφάλειας.

Κλείνοντας με το άρθρο 3 συμπεραίνουμε ότι ο νομοθέτης δεν μπορεί να κάνει μελέτη ασφάλειας για την κάθε εγκατάσταση. Θέτει τους βασικούς κανόνες. Η δική μας πρόταση στον επενδυτή θα πρέπει να έχει δύο μέρη. Το πρώτο με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την ασφάλεια που θα του κατοχυρώνει την αδειοδότηση και το δεύτερο μέρος με την ολοκληρωμένη λύση μας που θα τον κατοχυρώνει από άποψη ασφάλειας. Επιπρόσθετα, η ύπαρξη στοκ (αποθέματος) εξοπλισμού ασφαλείας είναι απαραίτητη. Όπως και ένα συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης.

Άρθρο 4 Εποπτεία τήρησης των όρων φύλαξης και ασφαλείας

Στο άρθρο 4 γίνεται λοιπόν σαφής ο σημαντικός ρόλος της εταιρείας Security που με τον σύμβουλο ασφάλειας θα παρευρίσκεται σε όλους τους επιτόπιους ελέγχους τακτικούς και έκτακτους που θα διενεργεί η αστυνομία και θα επιβλέπει την αποκατάσταση τυχόν υποδείξεων.

Άρθρο 5 Προδιαγραφές μεταφοράς τελικού προϊόντος

Το άρθρο 5 εστιάζει στο θέμα της μεταφοράς των τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης και συμπεραίνουμε ότι με σημεία εξόδου του τελικού προϊόντος από τη χώρα το Τελωνείο Πειραιά και την Ελεύθερη Ζώνη Θεσσαλονίκης, η Ελληνική Αστυνομία θα πρέπει να συντονίζει και να πραγματοποιεί μεταφορές τελικού προϊόντος από όλη την ελληνική επικράτεια προς αυτές τις δύο κατευθύνσεις. Ακόμη όσο και αν είναι η αμοιβή της για αυτές τις μεταφορές, θα είναι ασύμφορες από άποψη διάθεσης πόρων, αστυνομικούς, οχήματα, εξοπλισμού και εις βάρος του γενικότερου αισθήματος ασφάλειας. Εκτίμηση πως αν και εφόσον διατυπωθούν επιφυλάξεις από την Ελληνική Αστυνομία για την διαθεσιμότητά των παραπάνω και προηγηθούν σχετικές εγκρίσεις οι εταιρίες χρηματαποστολών με τους στόλους των θωρακισμένων οχημάτων τους, μπορούν να αναλάβουν την ασφαλή μεταφορά του τελικού προϊόντος σε όλη την χώρα.

Άρθρο  6: Προδιαγραφές εισαγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού και καλλιέργειας

Ενώ το προηγούμενο άρθρο έκανε αναφορά στις προδιαγραφές μεταφοράς του τελικού προϊόντος από την Ελληνική Αστυνομία, ο νομοθέτης δεν κάνει καμία αναφορά για την ασφάλεια της μεταφοράς του πολλαπλασιαστικού υλικού. (σπόροι). Πως θα γίνεται η μεταφορά του από τα σημεία εισόδου ως την εγκατάσταση; Αν δεν παραδοθεί το πολλαπλασιαστικό υλικό στην εγκατάσταση και πέσει σε λάθος χέρια για μη νόμιμη φύτευση;

Άρθρο 8: Πρόσληψη προσωπικού

Πέρα από το προσωπικό ασφαλείας και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στην εγκατάσταση θα πρέπει να διαθέτουν λευκό ποινικό μητρώο. Σημείωση: η ύπαρξη του συστήματος της ελεγχόμενης πρόσβασης θα κάνει πιο εύκολους τους ελέγχους από τις κρατικές αρχές όπως το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.), ΕΦΚΑ & Ελληνική Αστυνομία, ως την νομιμότητα απασχόλησης του συνόλου του προσωπικού της εγκατάστασης.

Επιπλέον μέτρα ασφαλείας

Ο επενδυτής θα πρέπει να λάβει υπόψιν ότι οι λύσεις ασφαλείας που προτείνονται να εφαρμοστούν στην εγκατάσταση του, μπορούν να κλιμακωθούν τόσο σε ποσότητα όσο και σε είδος. Καλείται να επιλέξει εταιρία – συνεργάτη για την ασφάλεια του, που θα τον προτείνει λύσεις με κριτήριο την αξιοπιστία τους, δηλαδή να έχουν εφαρμοστεί και σε άλλου τύπου εγκαταστάσεις με εξίσου υψηλές προδιαγραφές ασφαλείας και να έχουν την δυνατότητα επέκτασης τους έτσι ώστε να μπορούν να καλύψουν και την πρώτη εγκατάσταση αλλά και μελλοντικές επεκτάσεις. Ενδεικτικά:

 • Περίφραξη τύπου ΝΑΤΟ, με προσθήκη τόσο στην βάση της περίφραξης όσο και στη κορυφή της λεπιδοφόρο συρματόπλεγμα (κονσερτίνα).
 • Φωτισμός τύπου security lighting.
 • Προσθήκη φαροσειρήνας σε κάθε ιστό με εξωτερικό ανιχνευτή, ώστε σε κάθε συναγερμό να έχουμε φωτεινή και ηχητική ειδοποίηση.
 • Σύστημα CCTV με χρήση Video Analytics.
 • Σύστημα ηχητικής αναγγελλίας.
 • Σύστημα πυρασφάλειας και πυρόσβεσης
 • Χρήση του συστήματος CCTV από τον Κεντρικό Σταθμό για βίντεο επαλήθευση των συναγερμών.
 • Διασύνδεση όλων των υποσυστημάτων στον συναγερμό και σύνδεση του συναγερμού με Κεντρικό Σταθμό
 • Θωρακισμένο φυλάκιο, με ξεχωριστό χώρο υποδοχής επισκεπτών.
 • Θωρακισμένο Control Room για τον εξοπλισμό ασφαλείας στο εσωτερικό της εγκατάστασης.
 • Χώρος στάθμευσης οχημάτων εργαζομένων και επισκεπτών εκτός της εγκατάστασης.
 • Για την είσοδο των εργαζομένων και επισκεπτών στο χώρο, χρήση τουρνικέ ή δημιουργίας ανθρωποθυρίδας. Δηλαδή δύο συνεχόμενες πόρτες που η δεύτερη δεν ανοίγει αν δεν κλείσει η πρώτη.
 • Για την είσοδο των οχημάτων όχι απλώς μια συρόμενη πόρτα αλλά δημιουργία
 • «κόλπου φόρτωσης». Δηλαδή δύο συρόμενες πόρτες, ανοίγει η πρώτη εισέρχεται το όχημα και κλείνει. Ελέγχεται το όχημα. Μετά ανοίγει η δεύτερη πόρτα. Στην ύπαρξη μόνο μιας συρόμενης πόρτας όσο θα είναι ανοικτή για το όχημα θα μπορεί να εισέλθει ο καθένας.
 • Σύστημα διαχείρισης επισκεπτών.
 • Έλεγχος πρόσβασης οχημάτων με σύστημα αναγνώρισης πινακίδων.
 • Για τους φύλακες φορητό σύστημα τηλεματικής για έλεγχο της περιπολίας τους, μαζί με ασύρματο κομβίο πανικού και φορητό σύστημα ελέγχου φυσικής παρουσίας. ( ενημέρωση στον Κ.Σ. αν έπεσαν και αν δεν έδωσαν σήμα επιβεβαίωσης καλής κατάστασης στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα)
 • Ξεχωριστή γεννήτρια ρεύματος για τον εξοπλισμό ασφαλείας.

 Εν κατακλείδι

Η έκταση και διαμόρφωση της κάθε εγκαταστάτης καθορίζουν και την μελέτη ασφαλείας. Σε κάθε περίπτωση ο επενδυτής για την ασφάλεια της εγκατάστασης του θα πρέπει να επιλέξει συνεργάτη εταιρία security με άδεια λειτουργίας ΙΕΠΥΑ που θα απασχολεί εργαζομένους με άδεια εργασίας ΙΕΠΥΑ τύπου Α για τους φύλακες και τύπου Β για τους τεχνικούς.

Copyright © 2020 omikron.tv